Strona główna

Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną.(…)” – art.27 uwl

Przedmiotem mojej działalności jest świadczenie usług zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi. Posiadana wiedza, zaangażowanie i kreatywność to gwarancja, że powierzone mi zadania zostaną wykonane na wysokim poziomie.

Zarządzając nieruchomościami zapewniam w szczególności:
1) właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości;
2) bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację nieruchomości;
3) bieżące administrowanie nieruchomością;
4) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
5) partnerskie zasady współpracy.

Posiadam licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nr 25265 a także figuruję w Rejestrze Zarządców Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
Posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami.

 „Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu.” – art. 29.3 uwl